cekic

Vojnobezbednosna agencija

Vojnobezbednosna agencija (VBA) nadležna je za bezbednosnu, kontraobaveštajnu i protivterorističku zaštita Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. U kontraobaveštajne poslove VBA, između ostalog, spadaju i otkrivanje, istraživanje i dokumentovanje krivičnih dela počinjenih protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije, te protiv čovečnosti i međunarodnog prava, kao i najtežih krivičnih dela sa elementima organizovanog kriminala. Slično kao i kada je reč o BIA, i pripadnici VBA angažovani na prethodno pomenutim poslovima imaju policijska ovlašćenja, ali bez prava hapšenja. Vojnobezbednosna agencija je organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane. Direktora VBA i njegovog zamenika postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom, na predlog ministra odbrane ako je reč o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada, na predlog ministra odbrane ukoliko je reč o civilnom licu. Direktor je odgovoran ministru odbrane.

Mere tajnog prikupljanja podataka VBA primenjuje preventivno, ali i radi procesuiranja krivičnih dela počnjenih unutar Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pred sudovima.

Vojnobezbednosna agencija ovlašćena je da primenjuje mere tajnog prikupljanja podataka prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije. Kada VBA tokom vršenja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti oceni da bi posebne mere trebalo primeniti i prema drugim licima, dužna je da o tome odmah obavesti Bezbednosno-informativnu agenciju ili policiju, sa kojom zajedno utvrđuje način daljeg postupanja.

Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji

Mere koje odobrava nadležni sud

Mere:

 1. 1) tajni elektronski nadzor telekomunikacija i informacionih sistema radi prikupljanja zadržanih podataka o telekomunikacionom saobraćaju, bez uvida u njihov sadržaj;
 2. 2) tajno snimanje i dokumentovanje razgovora na otvorenom i u zatvorenom prostoru, uz korišćenje tehničkih sredstava;
 3. 3) tajni nadzor sadržine pisama i drugih sredstava komunikacije, uključujući u to i tajni elektronski nadzor sadržaja elekomunikacija i informacionih sistema;
 4. 4) tajni nadzor i snimanje unutrašnjosti objekata, zatvorenih prostora i predmeta.

Ko odobrava:

Na predlog direktora BIA, mere odobrava Predsednik Višeg suda u Beogradu, odnosno sudija kog on izabere među sudijama iz Posebnog odeljenja tog suda koji rade na predmetima krivičnih dela organizovanog kriminala.

Dužina trajanja

Primena mera traje tri meseca, a može se produžiti najviše još tri puta po tri meseca.

Razlog primene:

Primenjuju se zbog pretnje po bezbednost Republike Srbije.

Ko kontroliše primenu:

Nadležni sud nije ovlašćen da kontroliše samu primenu ovih mera, niti je BIA obavezna da im dostavlja izveštaje o primenjenim merama.

Šta se dešava sa prikupljenim materijalima:

Nakon okončanja istrage, BIA nije zakonom obavezana da uništi materijale prikupljene ovim putem.

Napomena:

Vojnobezbednosna agencija ovlašćena je da prilikom obavljanja poslova i zadataka iz svoje nadležnosti primenjuje posebne mere tajnog prikupljanja podataka isključivo prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane i pripadnicima Vojske Srbije. Kada VBA tokom vršenja zadataka iz svoje nadležnosti oceni da bi posebne mere tajnog prikupljanja podataka trebalo primeniti i prema drugim fizičkim licima, dužna je da o tome odmah obavesti Bezbednosno-informativnu agenciju ili policiju, sa kojom zajedno utvrđuje način daljeg postupanja.

Mere koje odobrava direktor Vojnobezbednosne agencije

Mere:

 1. 1) operativni prodor u organizacije, grupe i institucije;
 2. 2) tajno pribavljanje i otkup dokumenata i predmeta;
 3. 3) tajni uvid u evidencije podataka, u skladu sa zakonom;
 4. 4) tajno praćenje i nadzor lica na otvorenom prostoru i javnim mestima, uz korišćenje tehničkih sredstava;
 5. 4) tajno korišćenje usluga fizičkih i pravnih lica uz naknadu (čl. 22, st. 4)

Ko odobrava:

Mere odobrava direktor VBA.

Dužina trajanja

-

Razlog primene:

Primenjuju se zbog bezbednosnih pretnji usmerenih protiv Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Ko kontroliše primenu:

Samokontrola – Unutrašnja kontrola VBA i Generalni inspektor VBA i VOA

Zakonik o krivičnom postupku

Mere koje odobrava sud

Mere:

 1. 1) tajni nadzor komunikacije;
 2. 2) tajno praćenje i snimanje;
 3. 3) zaključivanje simulovanih poslova;
 4. 4) računarsko pretraživanje podataka;
 5. 5) angažovanje prikrivenog islednika;
 6. 6) nadzor nad sumnjivim transakcijama (čl. 145);
 7. 7) pribavljanje evidencija o ostvarenoj telefonskoj komunikaciji, korišćenim baznim stanicama i lociranju mesta sa kojeg se obavlja komunikacija (čl. 286, st. 3–5).

Ko odobrava:

Odobrava ih sudija za prethodni postupak, na predlog javnog tužioca.

Ko sprovodi:

Sprovodi ih policija, Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija, a u slučaju računarskog pretraživanja podataka, to mogu biti i poreske, carinske i druge službe i državni organi i pravna lica sa javnim ovlašćenjima.

Dužina trajanja

Primena traje tri meseca, uz mogućnost produžetka primene mera još tri puta po tri meseca

Razlog primene:

Primenjuju se za potrebe vođenja krivičnog postupka za krivična dela navedena u članu 162 ZKP-a.

Ko kontroliše primenu:

Državni organ koji primenjuje mere dužan je da sastavlja dnevne izveštaje o primenjenim merama i da ih dostavi sudiji za prethodni postupak i javnom tužiocu na njihov zahtev.

Po završetku primene mera, državni organ koji primenjuje mere dostavlja sudiji za prethodni postupak snimke komunikacije, pisma i druge pošiljke, kao i poseban izveštaj koji sadrži: vreme početka i završetka nadzora, podatke o službenom licu koje je nadzor sprovelo, opis tehničkih sredstava koja su primenjena, broj i raspoložive podatke o licima koja su obuhvaćena nadzorom, te ocenu svrsishodnosti i rezultata primene nadzora.

Šta se dešava sa prikupljenim materijalima:

Prikupljeni podaci koriste se kao dokazni materijal za vođenje krivičnog postupka protiv osumnjičenih za krivično delo pred sudom.

U slučaju da javni tužilac ne pokrene krivični postupak u roku od šest meseci od dana kada se upoznao sa prikupljenim materijalom ili ako izjavi da ga neće koristiti u postupku, sudija za prethodni postupak donosi rešenje o uništenju prikupljenog materijala.

Ukoliko su podaci nezakonito prikupljeni, ne mogu biti korišćeni kao dokaz, odnosno na prikupljenim podacima ne može se zasnivati sudska odluka. Nezakonito prikupljeni dokazi izdvajaju se iz spisa, stavljaju u poseban zapečaćeni omot i čuvaju kod sudije za prethodni postupak do pravnosnažnog okončanja krivičnog postupka, a nakon toga se uništavaju i o tome se sastavlja zapisnik.

Ako je pokrenut sudski postupak zbog nezakonitog pribavljanja podataka, nezakonito pribavljeni dokazi čuvaju se do pravosnažnog okončanja ovog postupka.

Mere koje odobrava javni tužilac

Mera:

Primena kontrolisane isporuke

Ko odobrava:

Tužilac za organizovani kriminal (ili za ratne zločine) može, radi prikupljanja dokaza i otkrivanja osumnjičenih, dozvoliti da nezakonite ili sumnjive pošiljke budu isporučene u Srbiju ili da uđu, pređu i izađu sa teritorije zemlje.

Dužina trajanja

Primena mere traje dok traje i isporuka.

Razlog primene:

Primenjuje se radi borbe protiv kriminala.

Ko kontroliše primenu:

Po izvršenju kontrolisane isporuke policija dostavlja javnom tužiocu posebne nadležnosti izveštaj koji sadrži: podatke o vremenu početka i završetka kontrolisane isporuke, podatke o službenom licu koje je sprovelo radnju, opis primenjenih tehničkih sredstava, podatke o obuhvaćenim licima i rezultatima primenjene kontrolisane isporuke.

Šta se dešava sa prikupljenim materijalima:

Prikupljeni materijal se ne uništava.

Napomena:

Kontrolisana isporuka sprovodi se uz saglasnost zainteresovanih država, u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Mera:

Pribavljanje podataka od finansijskih organizacija (čl. 144)

Ko odobrava:

Javni tužilac može narediti banci ili drugoj finansijskoj organizaciji da mu u određenom roku dostavi podatke o računima koje osumnjičeni ima ili kontroliše, kao I o sredstvima koja na njima drži ako postoje.

Dužina trajanja

-

Razlog primene:

Primenjuje se radi borbe protiv kriminala.

Ko kontroliše primenu:

Primenu kontroliše javni tužilac.

Šta se dešava sa prikupljenim podacima:

Javni tužilac uništava prikupljeni materijal ako u roku od šest meseci od dana upoznavanja sa prikupljenim podacima nije pokrenut krivični postupak, ili ako se protiv osumnjičenog neće zahtevati vođenje postupka, ili ako smatra se da prikupljeni podaci nisu potrebni za vođenje postupka.