cekic

Vojnoobaveštajna agencija

Vojnoobaveštajna agencija (VOA) nadležna je da prikuplja, analizira, procenjuje i dostavlja podatke i informacije (vojnog, vojnopolitičkog, vojnoekonomskog ili naučno‐tehnološkog karaktera) o potencijalnim i realnim opasnostima, aktivnostima i planovima ili namerama stranih država i njihovih oružanih snaga, međunarodnih i stranih organizacija, grupa i pojedinaca, koje su usmerene protiv Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i odbrane Republike Srbije. Vojnoobaveštajna agencija je organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane. Direktora VOA i njegovog zamenika postavlja i razrešava predsednik Republike ukazom, na predlog ministra odbrane ako je reč o profesionalnom vojnom licu, odnosno Vlada, na predlog ministra odbrane ukoliko je reč o civilnom licu. Direktor je odgovoran ministru odbrane.

Vojnoobaveštajna agencija ima pravo da primenjuje sve posebne postupke i mere, osim tajnog optoelektronskog praćenja lica i komunikacija.

Zakon o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji

Mere koje odobrava direktor Vojnoobaveštajne agencije

Mere:

  1. 1) tajna saradnja sa fizičkim i pravnim licima radi prikupljanja podataka i informacija iz člana 24, stava 2 ovog Zakona;
  2. 2) tajno pribavljanje i otkup dokumenata i predmeta;
  3. 3) operativni prodor u organizacije, institucije i grupe;
  4. 4) preduzimanje mera radi prikrivanja identiteta i svojine;
  5. 5) osnivanje pravnih lica i uređenje njihovog rada na način koji ih ne dovodi u vezu sa VOA;
  6. 6) prikriveno korišćenje imovine i usluga fizičkih i pravnih lica uz naknadu;
  7. 7) korišćenje posebnih dokumenata i sredstava kojima se štite VOA, njeni pripadnici, prostorije i sredstva.

Posebni postupci i mere iz stava 1 ovog člana preduzimaju se na osnovu naloga direktora VOA ili lica koje on ovlasti.

Ko odobrava:

Mere odobrava direktora VOA ili lice koje on ovlasti.

Dužina trajanja

Primenjuju se sve dok postoje razlozi za njihovu primenu.

Razlog primene:

Prikupljaju se odaci i informacije o potencijalnim i realnim opasnostima, aktivnostima, planovima ili namerama stranih država i njihovih oružanih snaga, međunarodnih organizacija, grupa i pojedinaca.

Ko kontroliše primenu:

Samokontrola – Unutrašnja kontrola VOA i Generalni inspektor VBA i VOA

Šta se dešava sa prikupljenim materijalima:

Nakon okončanja istrage VOA nije zakonom obavezana da uništi materijale prikupljene ovim putem.

Napomena:

Vojnoobaveštajna agencija nije ovlašćena da primenjuje posebne mere tajnog prikupljanja podataka kojima se značajnije zadire u privatnost građana (npr. tajni elektronski nadzor telekomunikacija).