cekic

Uprava za sprečavanje pranja novca

Uprava za sprečavanje pranja novca (Uprava) predstavlja finansijsko-obaveštajnu službu Republike Srbije, koja deluje u sastavu Ministarstva finansija. Njen zadatak je da prati sumnjive transakcije i lica, te da prosleđuje nadležnim državnim organima informacije o mogućim slučajevima pranja novca ili finansiranja terorizma. Uprava prati sumnjive transakcije ili lica prikupljajući podatke od obveznika, što je zakonski termin za aktere finansijskog i nefinansijskog sektora koji na različite načine obavljaju promet novca (banke, ovlašćeni menjači, preduzeća za reviziju itd.). Osim obveznika, i advokati su po zakonu dužni da primenjuju mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorizma, odnosno dužni su da obaveštavaju Upravu o sumnjivim licima i transakcijama. Obveznici i advokati ne smeju da upozore svoje klijente da Uprava prikuplja podatke o njima. Stoga, moguće je zaključiti da Uprava primenjuje posebne mere tajnog prikupljanja podataka. Kako to, međutim, nije navedeno u zakonu, mogućnost spoljnog nadzora nad primenom mera vrlo je ograničena.

Uprava primenjuje dve mere, koje se mogu okarakterisati kao posebne mere.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Mera:

  1. 1) Traženje podataka od obveznika i advokata

Ko odobrava:

Direktor Uprave

Dužina trajanja

Nije definisana

Razlog primene:

Primenjuje se ako Uprava oceni da u vezi sa određenim transakcijama ili licima postoje osnovi sumnje da je reč o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Ko kontroliše primenu:

Pre primene: Kontrolišu je nadležni rukovodioci i direktor Uprave.

Posle primene: Postoji mogućnost da primenu kontroliše inspekcija Ministarstva finansija. Uprava podnosi Vladi godišnji izveštaj o radu.

Šta se dešava sa prikupljenim materijalima:

Uprava ih koristi za izradu analiza. Može ih dostaviti drugim državnim organima Republike Srbije ili, pod zakonom određenim uslovima, državnim organima drugih zemalja, nadležnim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Napomena:

Obveznici su po zakonu dužni da Upravu izveštavaju o svim gotovinskim transakcijama u iznosu od 15.000 evra ili više, kao i o svakoj stranci ili transakciji za koju sumnjaju da je povezana sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma. Uprava, takođe, može samoinicijativno od obveznika ili advokata da zahteva podatke o transakcijama i licima koje oceni kao sumnjive.

Uprava je po zakonu ovlašćena da zahteva podatke ne samo o licima za koje sumnja da peru novac ili finansiraju terorizam već i o licima koja su sa njima sarađivala u poslovima i transakcijama. Obveznici i advokati dužni su da podatke i dokumentaciju u vezi sa strankom ili izvršenom transakcijom čuvaju najmanje deset godina od dana okončanja poslovnog odnosa sa strankom ili od izvršavanja transakcije.

Mera:

  1. 2) Praćenje finansijskog poslovanja pravnih ili fizičkih lica

Ko odobrava:

Direktor Uprave

Dužina trajanja

Finansijko poslovanje prati se tri meseca od dana izdavanja naloga, a može se produžiti najviše još tri puta po mesec dana.

Razlog primene:

Primenjuje se ako Uprava oceni da u vezi sa određenim licima postoje osnovi sumnje da su uključena u pranje novca ili finansiranje terorizma.

Ko kontroliše primenu:

Pre primene: Kontrolišu je nadležni rukovodioci i direktor Uprave.

Posle primene: Postoji mogućnost da primenu kontroliše inspekcija Ministarstva finansija. Uprava podnosi Vladi godišnji izveštaj o radu.

Šta se dešava sa prikupljenim materijalima:

Uprava ih koristi za izradu analiza. Može ih dostaviti drugim državnim organima Republike Srbije ili, pod zakonom određenim uslovima, državnim organima drugih zemalja, nadležnim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Napomena:

Nalog za praćenje se, takođe, može odnositi na lica koja su sa sumnjivim licima poslovno sarađivala ili učestvovala u transakcijama.