Prvu instancu predstavljaju organi unutrašnje kontrole. Građani na ovom nivou mogu samo da se žale na postupanje policije, dok u slučaju postupanja BIA i VBA takva mogućnost nije eksplicitno predviđena zakonom. Zakon o policiji predviđa da Sektor za unutrašnju kontrolu policije postupa, između ostalog, i „na osnovu predloga, pritužbi i predstavki fizičkih i pravnih lica”, a jemči pravo svakome „da Ministarstvu podnese pritužbu protiv policijskog službenika ako smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom radnjom policijskog službenika povređena prava ili slobode”. Pritužba se podnosi Ministarstvu ili njegovoj organizacionoj jedinici u mestu prebivališta ili boravišta građanina, i to u usmenom, pismenom ili elektronskom obliku. S druge strane, Zakon o VBA i VOA izričito upućuje građane da se obrate Generalnom inspektoru vojnih službi bezbednosti ako smatraju da su im njihovim radom povređena ljudska prava i slobode.

Kad je reč o spoljnim nadziračima, građani se mogu obratiti Zaštitniku građana, koji prima pritužbe na rad bilo kog organa uprave. Skupštinski Odbor za kontrolu službi bezbednosti (BIA, VOA i VBA) ovlašćen je da „razmatra predloge, peticije i predstavke građana koji su upućeni Narodnoj skupštini u vezi sa radom službi bezbednosti i predlaže mere za njihovo rešavanje i o tome obaveštava podnosiocaˮ.

Publikacije